I. Definicje

Euro Alphabet – EUROALPHABET.EU sp. z o.o., Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, Polska, ul. Świętochowskiego 4, 20-467 Lublin, NIP PL9462697075, REGON 386064630, KRS 0000841444, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS.

Aplikacja – oprogramowanie służące do tłumaczenia automatycznego dostępne na stronie euroalphabet.eu

Usługa – możliwość automatycznego tłumaczenia tekstów przez Użytkownika za pomocą Aplikacji.

Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Usługi.

Dane Osobowe – e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres fizyczny (kraj, miasto, ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy) i dane firmy (nazwa, NIP).

Bramka Płatności – zewnętrzny serwis internetowy świadczący usługi płatności online, takie jak Przelewy24, PayU, PayPal, Stripe, Dotpay lub inne.

Treść – tłumaczone teksty przesyłane przez Użytkownika.

Awaria – okres braku dostępności Usługi, trwający powyżej 15 minut.

II. Tłumacz maszynowy

 1. Euro Alphabet gwarantuje Użytkownikowi dostęp do Usługi w zakresie niniejszego Regulaminu.
 2. Euro Alphabet zastrzega sobie prawo do oferowania bezpłatnej, jak i płatnej Usługi.
 3. Euro Alphabet Zobowiązuje się do ochrony prywatności i Danych Osobowych Użytkowników. Dane Osobowe wykorzystywane są w granicach prawnych obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 4. Przesłane teksty przechowywane są jedynie w zakresie, w jakim jest to potrzebne do ich tłumaczenia oraz ulepszenia silnika tłumaczeniowego po wcześniejszej anonimizacji Treści. 
 5. Dodatkowo Euro Alphabet zastrzega sobie prawo do przechowywania w systemie Treści przez okres 90 dni. Treści będą przechowywane tylko w celu świadczenia usług w zakresie, w jakim jest to niezbędne z technicznego punktu widzenia. Jeśli Użytkownik zamówił tłumaczenie maszynowe pliku, plik wraz z tłumaczeniem jest przetrzymywany przez okres 5 lat w celu ułatwienia dostępu dla Użytkownika. Klient może zwrócić się o usunięcie przechowywanych plików.
 6. Euro Alphabet zobowiązuje się zadbać o anonimowość Użytkowników, tj. nieujawnianie niezanimizowanych Treści, ani danych Użytkowników osobom trzecim.
 7. W każdym momencie Użytkownik może poprosić o usunięcie jego materiałów z serwera poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres [email protected]. Treści usunięte na prośbę Użytkownika zostaną na trwałe usunięte po 40 dniach od operacji usuwania. 
 8. Liczba znaków liczona jest na podstawie zastosowanego kodowania znaków w tekście źródłowym. Przy czym, kodowany znak wielobajtowy liczony jest jako jeden znak.
 9. W każdym czasie Euro Alphabet zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zredukowania funkcjonalności Aplikacji.
 10. Jeśli nie ustalono inaczej, wszelkie prawa do Aplikacji należą do Euro Alphabet.

III. Dostępność

 1. Euro Alphabet gwarantuje dostępność Usługi – SLA w wysokości 99% czasu w skali roku. 
 2. Euro Alphabet dopełni wszelkiej staranności w celu usunięcia Awarii w ciągu 48 godzin. Jeżeli zaś nie będzie to możliwe w ciągu 48 godzin, Euro Alphabet  usunie Awarię w jak najkrótszym terminie. 
 3. Do czasu braku dostępności Usługi stanowiącego podstawę stwierdzenia przekroczenia parametru SLA nie wlicza się: 
  • czasu trwania Awarii spowodowanego działaniem siły wyższej,
  • braku dostępności spowodowanego przerwą techniczną w przypadku, o ile nie przekracza jednorazowo 8 godzin, i nie występuje więcej niż pięciokrotnie w ciągu roku, o ile Użytkownik został o niej poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 6 godzin; 
  • braku dostępności Usługi spowodowanego podjęciem przez Euro Alphabet innych środków w przypadkach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Użytkownik zgłasza wystąpienia Awarii nie później niż do końca następnego dnia roboczego. W przypadku braku zgłoszenia Awarii w powyższym terminie Użytkownik traci wszelkie roszczenia związane z tym  tytułem, w tym roszczenia o usunięcie Awarii, o obniżenie płatności za okres, w którym Awaria wystąpiła oraz wszelkie roszczenia odszkodowawcze.

IV. Nieodpowiednie treści

 1. Niedopuszczalne jest przesyłanie do Usługi Treści erotycznych, niezgodnych z prawem kraju, w którym Użytkownik korzysta z Usługi, lub prawem międzynarodowym, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagujących przemoc.
 2. W przypadku wykrycia Treści, o których mowa w ust. IV pkt 1, Euro Alphabet zablokuje dostęp do Serwisu Użytkownikowi, który korzystał z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem.

V. Odpowiedzialność

 1. Euro Alphabet zobowiązany jest dochować wszelkiej wymaganej staranności w celu zachowania pełnej funkcjonalności Serwisu i zabezpieczenia danych. Jednakże Euro Alphabet nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i funkcjonalności Serwisu w wyniku bezprawnych działań osób trzecich, siły wyższej albo złej obsługi przez operatorów telekomunikacyjnych.Euro Alphabet nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prywatności lub szkody wyrządzone bezpośrednio, lub pośrednio przez udostępnianie Usługi osobom trzecim przez Użytkownika.
 2. Euro Alphabet nie odpowiada za poprawność tłumaczeń maszynowych.
 3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Euro Alphabet w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z użycia Usługi, w tym nie odpowiada za: 
  • utracone zyski, przychody, 
  • utratę lub uszkodzenie danych.
 4. Każda ze stron w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć płatną subskrypcję Usługi ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
 5. W przypadku sporów obie strony zobowiązują się rozwiązać je polubownie, a w przypadku braku porozumienia – poddać rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu.
 6. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Euro Alphabet jest sąd właściwy dla miasta Lublin.

VI. Polityka prywatności

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom w celu:
  • świadczenia Usługi,
  • wypełnienia obowiązków prawnych,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 2. Dane Osobowe są przetwarzane przez:
  • pracowników firmy Euro Alphabet zajmujących się obsługą Aplikacji,
  • księgowość (dane kontaktowe i rozliczeniowe),
  • podmioty utrzymujące serwery Aplikacji, system do wystawiania faktur i rozliczeń, konta poczty elektronicznej, jak i bazy danych,
  • Bramkę Płatności w zakresie realizacji płatności w przypadku korzystania z szybkich płatności (e-mail; dane karty płatniczej- Stripe, PayPal).
 3. Użytkownik akceptuje szczegółową Politykę Prywatności znajdującą się pod adresem: https://euroalphabet.eu/polityka-prywatnosci/

 

Euro Alphabet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna wersja jest zawsze dostępna tutaj. Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019 r.